Strona Główna » AKTUALNOŚCI » Wybrany artykuł

 

AKTUALNOŚCI

 
     

 Wiadomości z miasta i gminy Strzegom

  
Podstrefa w Strzegomiu
23.03.2007 r.

W nawiązaniu do dyskusji, jaka toczy się na forum naszej strony internetowej w sprawie utworzenia na terenie miasta Strzegom Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST -PARK" Sp. z o.o. informujemy o przebiegu wszelkich prac związanych z jej rozszerzeniem.

Zacznijmy od początku. W pierwszych miesiącach 2005 r. rozpoczęto rozmowy pomiędzy gminą Strzegom a Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST - PARK" Sp. z o.o. w sprawie utworzenia na terenie miasta podstrefy. W wyniku tych rozmów za atrakcyjny - odpowiedni do utworzenia podstrefy teren - uznano obszar położony przy drodze krajowej nr 5, stanowiący działkę nr 4/16 o pow. 9,8076 ha. Dawniej teren ten użytkowany był przez zakłady ZR "Konpar", a obecnie stanowi własność gminy Strzegom. Po opracowaniu wniosku gminy o utworzenie podstrefy, w tym między innymi po dokonaniu analizy finansowej wpływu lokalizacji podstrefy na budżet gminy i państwa, analizy możliwości i kosztów uzbrojenia terenu, oszacowaniu kosztów wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wydzielenia geodezyjnego i opisu przebiegu granic podstrefy, uzgodnieniu warunków umowy pośrednictwa na sprzedaż gruntów, wyrażenia zgody przez Radę Miejską na utworzenie podstrefy na terenie miasta Strzegom oraz przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania został złożony wniosek do Rządu RP o rozszerzenie granic WSSE o teren położony na obszarze miasta Strzegom.

W dniu 3 stycznia 2006 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 8, poz. 45). W treści tego rozporządzenia zmieniono granice i obszar strefy między innymi poprzez ustanowienie podstrefy w Strzegomiu o pow. 9,8076 ha.

Na mocy w/w Rozporządzenia, podstrefa Strzegom Wałbrzyskiej Specjalnej StrefyEkonomicznej "INVEST - PARK" Sp. z o.o. jest prawnie utworzona i może następować jej zagospodarowanie.

Objęcie działki nr 4/16 podstrefą WSSE "INVEST PARK" powoduje, że jej zagospodarowanie - znalezienie inwestora - w dużej mierze zależy od działań i polityki, jaką prowadzi spółka. Lokalizacja inwestycji na terenie podstrefy uzależniona jest od warunków jakie musi spełnić potencjalny inwestor. Warunki te wynikają z kolei z kilku aktów prawnych, w tym:

  1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2550),
  2. Ustawy z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1705).

Te w/w akty są podstawą ogłaszania przetargów, sposobu kwalifikacji i wyboru przedsiębiorców do lokalizacji inwestycji na terenie strefy. Spełnienie przez przedsiębiorcę tam określonych warunków jest podstawą wyrażenia zgody na lokalizację inwestycji i otrzymanie pomocy publicznej przez przedsiębiorcę od państwa (między innymi zwolnienie z podatku dochodowego).

Promocja strzegomskiej podstrefy

Ustanowienie podstrefy powoduje, że to zarządzający strefą ma inicjatywę co do terminów jej zagospodarowania. - To "INVEST PARK" Sp. z o.o. prowadzi cały tryb pozyskania inwestora i nadzór nad jego działalnością w strefie. Gmina nie ma wpływu na termin zagospodarowania, w tym na termin wystawienia do przetargu danej nieruchomości - wyjaśnia burmistrz Strzegomia, Lech Markiewicz. Z bieżących kontaktów z przedstawicielami "INNVEST PARK" wynika, że przedsiębiorcy skłaniają się do lokalizacji już w terenie zainwestowanym - np. Żarów, Świdnica. Aby to przełamać z początkiem bieżącego roku tut. urząd podjął działania zmierzające do bezpośredniej promocji strzegomskiej podstrefy oraz innych terenów inwestycyjnych. Przejawem tego jest między innymi list intencyjny burmistrza Strzegomia wystosowany do firm będących na liście 500 największych firm w Polsce, promujący Strzegom i posiadane tereny inwestycyjne. Są już pierwsze pozytywne efekty. Szczególnie z uwagi na walory położenia miasta (sieć dróg, sąsiedztwo dużych ośrodków miejskich) naszą ofertą zainteresowała się Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (w skrócie PAIIZ). Obecnie dla agencji przygotowywana jest szczegółowa oferta inwestycyjna, która będzie poprzez agencję promowana inwestorom zagranicznym. Promocja będzie dotyczyć terenów podstrefy oraz innych nieruchomości.

Kolejna podstrefa

Od połowy 2006 r., w konsultacji i na wniosek Spółki "INVEST PARK", trwają prace nad utworzeniem kolejnej podstrefy w rejonie ulicy Armii Krajowej o powierzchni ok.30 ha. Obecnie, po wyrażeniu przez Radę Miejską zgody na utworzeniu kolejnej podstrefy, dobiegają końca prace nad zmianą planu zagospodarowania dla tego obszaru.

Biorąc pod uwagę kolejne działania podejmowane przez spółkę we współpracy z gminą w kierunku powiększenia obszaru podstrefy w Strzegomiu oraz bezpośrednie działania podjęte przez urząd w celu poszukiwania inwestorów należy mieć nadzieję, że w bliskiej perspektywie dojdzie do lokalizacji nowych zakładów także na terenie Strzegomia.

- Aby uatrakcyjnić naszą ofertę inwestycyjną urząd podjął także działania w celu pozyskania gruntów. Te posiadane przez gminę są niewystarczające, aby Strzegom dalej się rozwijał - informuje Lech Markiewicz. - Brakuje przygotowanych terenów nie tylko pod przemysł, ale także pod inne cele, zwłaszcza pod budownictwo indywidualne. Wolne tereny, położone w granicach miasta, w dużej mierze są już zagospodarowane. Poza tym występują ograniczenia (np. sąsiedztwo, konserwator zabytków), które uniemożliwiają inwestorom swobodną zabudowę. W Polsce powszechnym jest, że to do gminy kierowane są pierwsze kroki inwestorów w celu kupna nieruchomości. Poza tym inwestorzy chętniej rozmawiają z gminą (podmiotem instytucjonalnym), niż prywatnymi właścicielami nieruchomości. Stąd podejmowane są działania w celu zmiany obecnego stanu rzeczy. - W związku z powyższym ponawiam apel o zgłaszanie woli sprzedaży nieruchomości - podkreśla burmistrz.

Gmina nie jest deweloperem

Nie jest prawdą, jak pisze wielu internautów, że gmina "kupi za 7 zł sprzeda za 50zł". To zbyt dalekie uproszczenie. Większość terenów położonych na obrzeżach miasta to tereny rolne. Aby móc w przyszłości zainwestować, należy dokonać zmiany planu zagospodarowania, ponieść koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, uzbroić w sieci instalacje i wykonać drogi. Są to olbrzymie nakłady, bez których grunty rolne są dalej gruntami rolnymi. Nawet przeprowadzona zmiana planu zagospodarowania nie powoduje, że od razu są chętni na jej nabycie, a cena diametralnie rośnie. Problemem jest infrastruktura podziemna i drogi. Owszem, można sprzedać działkę, czy jej część położoną przy drodze, ale co z resztą terenu położonego dalej od drogi? Jak zapewnić tam dojazd oraz uzbrojenie?

Kupujący i sprzedający muszą mieć świadomość nakładów, jakie należy ponieść, aby teren rolny przygotować do zabudowy. Stąd nie można jednostronnie "patrzeć" na cenę zbycia. Kupując tereny od osób indywidualnych gmina z pewnością zapłaci cenę dużo wyższą, niż wartość obecnych terenów rolnych. Zamierzeniem jest, aby koszt pozyskania gruntu, jego przygotowanie do inwestycji, a następnie cena sprzedaży równoważyła poniesione nakłady. Gmina nie zamierza bawić się w pośrednika czy dewelopera nastawionego na zysk. - Naszym celem jest stymulowanie rozwoju miasta. Korzyść jest obopólna, tak dla gminy, która ma ustawowe zadania do realizacji oraz właścicieli gruntów, którzy sami niewiele zdziałają - dalej ich grunt pozostanie gruntem rolnym. Dziś mają szansę na atrakcyjną cenę sprzedaży - stwierdza gospodarz Strzegomia.

Są już pierwsze oferty sprzedaży gruntów

Do urzędu spływają pierwsze oferty sprzedaży nieruchomości. - Oferty będzie rozpatrywać specjalna komisja wybrana z grona radnych, która wspólnie z pracownikami urzędu, rzeczoznawcami i planistami podejmować będzie decyzje o kupnie przez gminę poszczególnych nieruchomości - wyjaśnia burmistrz. - To nie może być "czyjaś" indywidualna decyzja. Gmina to instytucja, której działanie obwarowane jest przepisami prawa. Decyzjom tym przyświecać musi ocena realizacji zamierzonego celu i jego koszty.
Rozwój miasta nie może być uzależniony od indywidualnych decyzji właścicieli terenów. Stąd podejmowane są także inne działania w celu pozyskania terenów inwestycyjnych. Nie znając ostatecznej reakcji właścicieli na inicjatywę gminy, wystąpiono do Agencji Nieruchomości Rolnych o nabycie 60 ha gruntów położonych na obrzeżach dzisiejszej zabudowy miasta. O ile decyzja Agencji będzie pozytywna, już ten obszar zaspokoi najpilniejsze potrzeby. Niemniej oferta kupna nieruchomości od prywatnych osób jest cały czas aktualna.
- Myślę, że powyższa informacja wyjaśnia wiele w temacie podstrefy. Wskazuje również niektóre kierunki podjętych przez tutejszy urząd działań, zmierzających do poprawy obecnego stanu rzeczy, zarówno w celu złagodzenia istniejącego bezrobocia, jak i w celu zabezpieczenia terenów np. pod budownictwo - kończy Lech Markiewicz.

 


 

do góry  |