Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
 
 

Deklaracja


  
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest złożyć do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Nr 95/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 4 grudnia 2012r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2013r. , poz. 432. 

Kto składa deklarację?

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają:

 1. właściciele budynków jednorodzinnych;
 2. zarządy wspólnot mieszkaniowych;
 3. spółdzielnie mieszkaniowe.

Właściciel budynku jednorodzinnego

 • sam wypełnia deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i składa ją do Urzędu Miejskiego do dnia 31 marca 2013r.

Wspólnoty mieszkaniowe

 • właściciel mieszkania w budynku wspólnoty mieszkaniowej wypełnia deklarację
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przekazuje ją do zarządu wspólnoty, a zarząd wspólnoty składa deklarację zbiorczą do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu do dnia 31 marca 2013r.
 • W przypadku braku zarządu - właściciel sam składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu do dnia 31 marca 2013r.

Spółdzielnie mieszkaniowe

 • właściciel mieszkania spółdzielczego lokatorskiego;
 • właściciel mieszkania własnościowego;
 • właściciel mieszkania z odrębną własnością;
 • najemca mieszkania spółdzielczego

wypełniają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i przekazują je do spółdzielni mieszkaniowej, a spółdzielnia składa deklaracje zbiorczą do Urzędu miejskiego w Strzegomiu do dnia 31 marca 2013r.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Zmianę deklaracji należy złożyć w przypadku:

 • zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość,
 • zmiany stawki opłaty uchwalonej przez radę Miejską w Strzegomiu.

W przypadku nowo zamieszkałych nieruchomości obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Gdzie pobrać deklarację?

Druki deklaracji można pobrać na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz
w Wydziale Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Strzegomiu pok. nr 15.

Co się stanie w przypadku ,kiedy nie złożę wymaganej deklaracji w terminie?

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Strzegomia określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. (Art. 6 o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku).


PLIK DO POBRANIA:


 

 

 


 

do góry  |