Strona Główna  »  PRZEJRZYSTA POLSKA

 

Przejrzysta Polska

 
     

 Urząd Miejski w Strzegomiu - Urząd z zasadami

 

Strzegom z certyfikatem "Przejrzysta Polska"

07.03.2006 r.

Rok starań, systematycznej, konsekwentnej pracy i uwieńczenie tych działań odebraniem stosownego dyplomu. W sobotę, 4 marca w siedzibie Agory - "Gazeta Wyborcza" w Warszawie Urząd Miejski w Strzegomiu otrzymał certyfikat za udział w akcji "Przejrzysta Polska".

Ogólnopolska akcja "Przejrzysta Polska" została ogłoszona w październiku 2004 r. Jej organizatorami były "Gazeta Wyborcza", Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Bank Światowy.

   |  więcej ...  |


Będzie jawnie

20.01.2006 r.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu w 2005 roku radni wprowadzili kilka zmian do Statutu Gminy Strzegom. Najważniejsze z nich dotyczą inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, głosowania imiennego oraz zasad używania herbu i flagi Strzegomia.

- Wprowadzone zmiany są efektem prac dwóch doraźnych komisji- tłumaczy Przewodniczący Rady Miejskiej, Stanisław Sitarz. – Część zmian wiąże się z przystąpienia Rady Miejskiej do programu Przejrzysta Polska.

   |  więcej ...  |


Etycznie w radzie

22.12.2005 r.

Rada Miejska w Strzegomiu przyjęła swój kodeks etyczny. Radni pracowali nad nim przez kilka miesięcy.

- Opracowanie Kodeksu Etycznego Rady Miejskiej w Strzegomiu przyczyni się do poprawy wizerunku radnych wykonujących zadania publiczne na rzecz społeczności strzegomskiej – wyjaśnia Stanisław Sitarz, przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu.

   |  więcej ...  |


Jesteśmy przejrzyści

12.12.2005 r.

W ramach akcji społecznej "Przejrzysta Polska" pracownicy urzędu opracowali dokumenty, które przyczyniają się do wzrostu efektywności i uczciwości w urzędzie. Informują o tym ulotki, które zostały wydane w ostatnim czasie.

Ulotki informacyjne stanowią element akcji informującej mieszkańców gminy o braku tolerancji dla korupcji w urzędzie. - Akcja informacyjna prowadzona jest w naszym urzędzie od momentu przystąpienia samorządu do akcji "Przejrzysta Polska"- wyjaśnia Lech Markiewicz, burmistrz Strzegomia.

   |  więcej ...  |


Szkoły przeciw korupcji

21.11.2005 r.

Do akcji „Przejrzysta Polska” włączyły się szkoły z terenu gminy Strzegom. Realizują one międzyrządowy polsko-amerykański program „Młodzi przeciw korupcji”.

Gmina Strzegom zaprosiła do uczestnictwa w akcji „Przejrzysta Polska” szkoły, dla których jest organem prowadzącym. Włączenie się szkół do akcji wiązało się z wprowadzeniem edukacji antykorupcyjnej w szkołach. Decyzję o przystąpieniu do programu podjęło sześć szkół z terenu gminy. Są to: PSP 2, PSP w Kostrzy, PSP w Goczałkowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum w Goczałkowie.

   |  więcej ...  |


Nabór z zasadami

21.11.2005 r.

Urząd szczegółowo sprecyzował zasady naboru pracowników na urzędnicze stanowiska pracy. Wprowadzono je zarządzeniem burmistrza, a obowiązują od 31 października.

Jest to kolejne zdanie realizowane przez gminę w ramach akcji „Przejrzysta Polska”. Jego celem jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy w urzędzie oraz weryfikacji kandydatów pod kątem fachowości. To jednak nie jedyne plusy wprowadzenia takiej procedury. – Oczyści to przede wszystkim atmosferę wokół zatrudniania pracowników w urzędzie. Teraz urząd, a także ja jako burmistrz nie będę posądzany o kumoterstwo i protekcję – podkreśla Lech Makiewicz.

   |  więcej ...  |


Przejrzyste broszury

06.10.2005 r.

Strzegomski urząd opracował dwie broszury informacyjne dla mieszkańców. Jest to wymóg akcji społecznej „Przejrzysta Polska”.

Przystępując do akcji „Przejrzysta Polska” strzegomski samorząd zobowiązał się do przybliżenia mieszkańcom zasad konstruowania budżetu gminy oraz zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Strzegom.

- Organizatorzy akcji wymagają opracowania i wydrukowania tych informacji – wyjaśnia koordynator akcji Agnieszka Tymczyszyn – Postanowiliśmy to zrobić w formie dwóch broszur: Główne założenia rozwojowe Gminy Strzegom i Informator Budżetowy Gminy Strzegom „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.

   |  więcej ...  |


Aktywne organizacje

29.09.2005 r.

Na terenie gminy Strzegom funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych. Wciąż powstają nowe. Dla ułatwienia kontaktu z organizacjami przygotowaliśmy wykaz organizacji pozarządowych.

- Opracowanie wykazu organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Strzegom pozwoli mieszkańcom przede wszystkim na zorientowanie się, jakie mamy organizacje i czym się zajmują – wyjaśnia burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz.

   |  więcej ...  |


Uczciwy katalog

07.09.2005 r.

Realizacja zadań w ramach akcji „Przejrzysta Polska” nabiera tempa. W kwietniu rozpoczęto wdrażanie zadania obligującego urząd do opracowania gminnego katalogu firm. Ostateczna wersja Katalogu Firm Gminy Strzegom została utworzona na początku lipca.

- Realizację zadania rozpoczęto od ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do tworzenia gminnego katalogu przedsiębiorców – mówi Maria Wojnowska, kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych - Do przedsiębiorców z terenu gminy kierowaliśmy również bezpośrednią informację o zasadach wpisu firm do katalogu. Wszystkie zgłoszenia zebrano w Katalog Gminy Strzegom. Katalog w życie urzędu wprowadziło Zarządzenie Burmistrza Strzegomia Nr 153/2005.
 

   |  więcej ...  |


Mamy karty usług

06.09.2005 r.

Od 6 czerwca br. korzystanie z usług świadczonych przez urząd stało się dużo prostsze. W ramach akcji „Przejrzysta Polska” zrealizowane zostało zadanie opracowania opisu usług. Zarządzeniem Burmistrza Strzegomia nr 125/05 został wprowadzony Katalog Usług zawierający zestawienie usług świadczonych przez Urząd Miejski w Strzegomiu.

Zgodnie z wymogami organizatorów akcji „Przejrzysta Polska” pracownicy urzędu opracowali 67 Kart Usług najczęściej świadczonych przez poszczególne referaty i wydziały. Urząd świadczy usługi: administracyjne, np. wydawanie zezwoleń, zaświadczeń; komunalne, np. wywóz śmieci, dostarczanie wody oraz społeczne obejmujące usługi oświatowe, sprawy mieszkaniowe, pomoc społeczną.
 

   |  więcej ...  |


Etyczni urzędnicy

08.08.2005 r.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu mają swój Kodeks Etyczny. Obowiązuje on od 1 sierpnia. Było to jedno z zadań realizowanych przez samorząd w ramach akcji „Przejrzysta Polska”.

- Tekst kodeksu stworzyli sami urzędnicy. Nie zawiera on zapisów dotyczących kwestii prawnych regulowanych ustawowo. Po wprowadzeniu nie będzie podlegał ani okresowej ocenie ani aktualizacji – wyjaśnia koordynator akcji.
 

   |  więcej ...  |


Zmieniamy zadanie 

01.08.2005 r.

Gmina Strzegom zmodyfikowała realizację jednego z zadań fakultatywnych w ramach „Przejrzystej Polski”.

Jest to zadanie dotyczące opracowania wieloletniego planu finansowego i wieloletniego planu inwestycyjnego oraz wydanie krótkiego materiału przybliżającego te plany mieszkańcom. – Plany, o których mowa w naszej gminie są realizowane już od kilku lat. Rezygnujemy z wydania ich krótkiego opracowania, przemawiają za tym względy oszczędnościowe – informuje Agnieszka Tymczyszyn, koordynator akcji w gminie Strzegom. – Wybraliśmy w zamian dodatkowo jeszcze dwa zadania.
W ramach akcji „Przejrzysta Polska” gmina zrealizuje dodatkowe zadania z udziałem Rady Miejskiej. Będzie to kodeks etyczny radnego oraz głosowanie imienne radnych.
 

 

Współpracujemy 

28.07.2005 r.

Gmina Strzegom posiada Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w roku 2005. Został on przyjęty Uchwałą 79/04 z 5 października 2004 roku.

Dokument szczegółowo określa podmioty oraz przedmiot i zakres współpracy. Podmiotami są organizacje pozarządowe, Rada Miejska, Burmistrz Strzegomia oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy. Program obejmuje realizację zadań publicznych z zakresu:
 

  |  więcej ...  |


Przewodnik po urzędzie 

20.06.2005 r.

W ramach akcji „Przejrzysta Polska” urząd sprawozdał zadanie utworzenia punktu informacyjnego. Punkt informacji działa w obrębie Biura Obsługi Interesanta.

Biuro Obsługi Interesanta działa w strzegomskim urzędzie od 1 lutego 2005 r. Jednak działania prowadzące do utworzenie takiego biura na terenie urzędu nie były związane z przystąpieniem do akcji „Przejrzysta Polska”.
 

  |  więcej ...  |


Zaktualizowani urzędnicy  

19.05.2005 r.

W strzegomskim urzędzie uaktualniono tabliczki wewnętrzne. Powstała specjalna procedura określająca system aktualizacji i konserwacji oznakowania.

Wszystko to wymogi akcji „Przejrzysta Polska”. Obecnie na każdych drzwiach widnieją tabliczki informacyjne z nazwiskami pracowników przyjmujących w danym pokoju.
 

  |  więcej ...  |


Stawiamy na informację  

19.05.2005 r.

Sprecyzowaliśmy zasady funkcjonowania serwisu informacyjnego strzegomskiego Urzędu Miejskiego. 16 maja burmistrz wydał zarządzenie szczegółowo opisujące te zasady.

Uruchomienie serwisu samorządowego jest jednym z zadań fakultatywnych, które gmina realizuje w ramach akcji „Przejrzysta Polska”. Celem tego zadania było zwiększenie mieszkańcom dostępu do informacji o działalności samorządu.
 

  |  więcej ...  |


Organizacje w akcji  

13.05.2005 r.

W realizację akcji „Przejrzysta Polska” włączyły się lokalne organizacje pozarządowe. W wypełnionej ankiecie ich przedstawiciele zasugerowali zadania, które powinna zrealizować gmina.

Rola organizacji pozarządowych w tej akcji może być dwojaka i zależy od nich samych. Organizacje mogą ograniczyć się jedynie do wypełnienia tej właśnie ankiety. Mogą również zająć się monitoringiem zadań realizowanych przez gminę.
 

  |  więcej ...  |


Zgłoś swoją firmę   

14.04.2005 r.

W ramach akcji „Przejrzysta Polska” gmina Strzegom rozpoczęła realizację kolejnego zadania. Powstaje gminny katalog firm.

Nie będzie to jednak kolejny informator gospodarczy. Obejmie on przede wszystkim firmy prowadzące działalność usługową. Dotyczy to wszystkich usług, które są niezbędne do załatwienie spraw w urzędzie. Takich jak komunalne, geodezyjne, budowlane, pogrzebowe, przewozowe, projektowe, ksero, związane z zawieraniem związku małżeńskiego (np. filmowanie, fotografowanie).
 

  |  więcej ...  |


Prezentacja dla kierowników  

31.03.2005 r.

Ostatniego marca szkolili się naczelnicy i kierownicy strzegomskiego urzędu. Podczas prezentacji poznali zasady wprowadzanej w gminie akcji społecznej „Przejrzysta Polska”.

Zadania, które zobowiązana jest zrealizować gmina, aby otrzymać certyfikat przejrzystości przedstawiła Agnieszka Tymczyszyn - koordynator akcji w strzegomskim urzędzie.

  |  więcej ...  |


Samorząd z zasadami

08.03.2005 r.

Trwają przygotowania do realizacji zadań w ramach programu „Przejrzysta Polska”. Gmina Strzegom jako uczestnik akcji zamierza promować uczciwość i skuteczność w samorządach.

- Zgłaszając swój udział podjęliśmy się wykonania sześciu zadań obligatoryjnych i dodatkowo osiem fakultatywnych – mówi Agnieszka Tymczyszyn, koordynator akcji. - Zadania odpowiadają zasadom dobrego rządzenia: przejrzystości, przeciwdziałania korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności. Ich przestrzeganie ma być receptą na wzrost efektywności i uczciwości w samorządach.

  |  więcej ...  |


 
 

Oddajemy w Państwa ręce również nowy kanał tematyczny na forum dyskusyjnym. Pragniemy aby stał się on miejscem dyskusji mieszkańców gminy Strzegom o akcji społecznej „Przejrzysta Polska” realizowanej w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

 

 

do góry  |